Stanovy

¨

STANOVY SPOLKU

SKV Pardubice NEZLOMENI z.s.

Čl. 1

Název, forma, sídlo

1.       Spolek byl založen pod názvem SKV Pardubice NEZLOMENI z.s.

2.       Forma spolku je ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

3.       Sídlem spolku je: Bělehradská 513, 530 09 Pardubice.

Čl. 2

Charakter spolku

Sportovní klub vozíčkářů (dále jen SKV) Pardubice NEZLOMENI z.s. je dobrovolným spolkem občanů, založeným podle zákona č. 89/2012 Sb., zřízený za účelem provozování sportovní, kulturní, společenské, sociální a hospodářské činnosti.

 

Čl. 3

Základní účely spolku

                                   Aktivity tělesně postižených osob a jejich přátel.

 

Čl. 4

Formy činnosti spolku

1.       Organizace sportovní, kulturní a společenské činnosti a vytváření podmínek pro jejich naplnění.

2.       Zajišťování informovanosti o pořádání republikových a zahraničních akcí a vytváření podmínek k účasti na nich.

3.       Spolupráce s orgány státu, krajů, měst a obcí a ostatními organizacemi, firmami i jednotlivci za účelem naplnění cílů.

 

Čl. 5

Členství ve spolku

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku SKV Pardubice NEZLOMENI z.s. (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

1.       Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

 

2.       Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

 

3.       Rada spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

 

4.       Člen spolku má právo zejména:

a)      účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

b)      posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a zprávy revizora účtů spolku,

c)       předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 

5.       Člen spolku je povinen zejména:

d)      dodržovat stanovy,

e)      platit členské příspěvky,

f)       hájit zájmy spolku,

g)      sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

6.       Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

Čl. 6

Zánik členství

a)      dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství radě spolku,

b)      úmrtím člena, 

c)       vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku,

d)      nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného radou spolku, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků, 

e)      zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu.

Čl. 7

Orgány spolku

1.       Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

a)      členská schůze,

b)      rada,

c)       předseda,

d)      revizor účtů,

e)      hospodář,

f)       sekretář.

2.       Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách. 

a)      Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

b)      Funkční období volených orgánů jsou čtyři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Čl. 8

Členská schůze

1.       Členská schůze je svolávána radou spolku nejméně jednou ročně.

2.       Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží: 

a)      určit hlavní zaměření činnosti spolku,

b)      rozhodovat o změně stanov,

c)       stanovovat výši a splatnost členských příspěvků,

d)      schvalovat výroční zprávy o činnosti, hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem a zprávy revizora účtů,

e)      schvalovat výsledek hospodaření spolku a návrh rozpočtu na příští období,

f)       volit členy rady, předsedu a revizora účtů a stanovovat jim odměny,

g)      hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a stanovovat jim odměny,

h)      rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku,

i)        vylučovat členy na základě jejich odvolání proti rozhodnutí rady,

j)        V závažných případech rozhodovat o hlasování PER ROLLAM všech členů.

3.       Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. března každého kalendářního roku.

4.       Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do čtrnácti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

5.       Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

6.       Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně deset dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

7.       Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

8.       Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Ten vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen.

9.       Rada zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 14 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 

Čl. 9

Rada

a)      Rada vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj.

b)      Rada je druhým nejvyšším orgánem SKV Pardubice NEZLOMENI z.s., řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

c)       Rada je statutárním orgánem a má 3 členy. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem rady.

d)      Rada odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Rada je oprávněna delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance spolku. Rada je povinna jednat s péčí řádného hospodáře.

e)      Rada je svolávána předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný za účasti minimálně dvou jeho členů. Hlasy všech členů rady mají stejnou váhu. Na jednání rady mohou být zváni dle potřeby hosté.

f)       Pozvání na jednání rady musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 10 dní před termínem jednání. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to rada po svém svolání schválí.

g)      Předseda je povinen svolat do 10 dnů mimořádné jednání rady, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

h)      Do výlučné kompetence rady patří:

Ø  svolávat členskou schůzi,

Ø  přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

Ø  posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,

Ø  dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

Ø  přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

Ø  přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, 

Ø  rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

Ø  podávat členské schůzi návrhy na interní organizační normy spolku,

Ø  jmenovat hospodáře spolku,

Ø  jmenovat sekretáře spolku.

Ø  Odpovídá čl. schůzi za činnost sekretáře a hospodáře.

 

i)        Rada je odpovědná členské schůzi.

 

 

 

 

Čl. 10

Předseda

1.       Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů rady. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen rady. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2.       Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů rady. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 10 dnů od zvolení nového předsedy.

3.       K výlučným kompetencím předsedy patří:

a)      vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

b)      svolání a vedení jednání rady,

c)       pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4.       Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími rady a členské schůze.

5.       Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku, ovšem za jejich plnění odpovídá orgánům spolku.

6.       V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy, či neschopnosti vykonávat funkci předsedy řídí z.s. místopředseda, pověřený členskou schůzí.

 

Čl. 11

Revizor účtů

1.       Revizora účtů volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku.

2.       Revizor účtů se zodpovídá členské schůzi.

3.       Pozice revizora účtů není slučitelné s členstvím ve výboru spolku.

4.       Revizor účtů nesmí být osoba blízká členům rady – osoba předpojatá.

5.       Úkolem revizora účtů je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a rady. Kontroluje právní i faktický stav majetku spolku.

6.       Kontrolu provádí revizor účtů nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

7.       Při provádění kontrol je revizor účtů povinen postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí předsedovi bez zbytečného prodlení.

8.       Revizor účtů je oprávněn nahlížet do všech dokladů spolku a má možnost dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

9.       O výsledku kontroly předá revizor účtů do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

10.   Všichni členové i zaměstnanci jsou povinni s revizorem účtů v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat mu potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

11.   Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry revizora účtů, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 

Čl. 12

Hospodář

1.       Hospodáře jmenuje rada spolku.

2.       Hospodář má ve správě majetek spolku, pečuje o něj a dává návrh na jeho likvidaci.

3.       Hospodář vede evidenci majetku a připravuje podklady pro rozhodnutí rady o pořízení majetku nového.

4.       Hospodář vede pokladnu a účetnictví, připravuje podklady pro výběr finančních prostředků, připravuje cestovní a výdajové a příjmové doklady a zajišťuje chod sídla spolku.

5.       Funkce hospodáře je slučitelná s ostatními funkcemi spolku.

 

 

Čl. 13

Sekretář

1.       Sekretáře jmenuje rada spolku.

2.       Sekretář zpracovává podklady pro získávání dotací, darů a příspěvků.

3.       Sekretář připravuje smlouvy a je pověřen spolu s členem výboru jednáním se zainteresovanými stranami.

4.       Sekretář zajišťuje chod spolku a připravuje podklady pro vyúčtování dotací, darů a příspěvků.

5.       Funkce sekretáře je slučitelná s ostatními funkcemi spolku.

 

Čl. 14

Majetek a hospodaření

1.       Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosů ze svého majetku.

2.       Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3.       Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance polku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv, nebo odměna schválená členskou schůzí.

4.       Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5.       Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6.       Rada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

7.       Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

8.       Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 

 

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

1.       Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2.       Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek SKV Pardubice NEZLOMENI z.s.

3.        Spolek SKV Pardubice NEZLOMENI z.s. vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Schváleno členskou schůzí dne 27. listopadu 2015

 

Spomenka Habětínková Tomič, předsedkyně z.s.

 

 

 

 

Tisknout


Kalendář akcí

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

« Duben 2024 Červen 2024 »


Žijeme tu s Vámi


© 2024, Sportovní klub vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing